banner

Vragen en antwoorden

Vraag:
De minister van VWS liet de Tweede Kamer op 28 maart 2008 weten dat sinds oktober 2007 geen tijgermuggen meer in de Lucky bamboo-kassen zijn gevonden. Is daarmee aangetoond dat het beleid succesvol is?

Antwoord:
Het beleid kan pas succesvol worden genoemd
 • als er geen tijgermuggen, in welke vorm dan ook (ei, larve, pop of adult), in Nederland worden ingevoerd en
 • als alle tijgermuggen die zich mogelijk in en buiten de kassen hebben verspreid zijn uitgeroeid.

 • De minister heeft nog niet aangetoond dat dit het geval is.

  afbeelding Het enige feit waar de minister zijn “succesverhaal” op baseert, is dat er sinds oktober 2007 geen tijgermuggen meer in de vallen zijn gevonden.
 • Met die vallen worden alleen adulten gevangen, en alleen exemplaren die in de Lucky bamboo-kassen rondvliegen. Deze vangstgegevens zeggen dus niets over de mogelijke aanwezigheid van adulten buiten de kassen of de aanwezigheid van eitjes, larven en poppen in de kassen of daarbuiten.
 • Wat betreft de adulten in de kassen hebben de onderzoekers van RIVM, PD en WUR in hun rapport van augustus 2007 uitdrukkelijk gezegd dat “geen tijgermug in de val” nog niet betekent: “geen tijgermug in de kas”.
 • De onderzoekers hebben zelf gezien dat tijgermuggen soms vlakbij de val rondvlogen, maar er niet in gingen. In de tussentijd hebben de muggen kans om de werknemers in de kas te steken (dit is tientallen keren door de onderzoekers genoteerd).
 • Het is zelfs zo dat in de enige twee bedrijven, waar nog nooit een tijgermug in de val is gevonden, de medewerkers in de kassen toch overlast hadden ondervonden van tijgermuggen.
 • Nadat de rondvliegende muggen bij de medewerkers wat bloed hebben afgetapt, kunnen ze honderden eitjes leggen die nauwelijks zichtbaar zijn. Uit de eitjes komen vervolgens larven. Ook die zijn door de onderzoekers gevonden in bakken water waar geen Lucky bamboo in had gestaan. Die larven zijn overigens nooit in de overzichten met vangstgegevens meegeteld.
 • De onderzoekers hebben bovendien regelmatig genoteerd dat de importeurs bestrijdingsmiddelen gebruikten om de tijgermuggen-overlast te beperken, ook al stond er een val in de kas. En muggen die worden verdelgd, komen natuurlijk niet in de vallen terecht. De vallen geven dus geen uitsluitsel over de aanwezigheid van tijgermuggen.
 • Verder zijn er regelmatig defecte vallen aangetroffen, en zijn er zelfs aanwijzingen dat de importeurs de vallen soms saboteren, zodat er geen tijgermuggen in terecht komen. Dat kan bijvoorbeeld door gaas voor de ingang te spannen op dagen dat er geen controle is te verwachten.


 • Al met al kan uit het enkele feit dat er sinds oktober 2007 in de vallen geen tijgermuggen zijn gevonden, niet worden geconcludeerd dat er sinds die tijd geen tijgermuggen (in welke vorm dan ook) worden geïmporteerd.

  De minister zal zijn uitspraken over de “tijgermuggenvrije” situatie die volgens hem sinds oktober 2007 bestaat dus moeten onderbouwen met onder andere:
 • gegevens m.b.t. zichtwaarnemingen van tijgermuggen in de kassen
 • gegevens m.b.t. tijgermuggen-overlast bij de werknemers
 • gegevens m.b.t. bestrijding van tijgermuggen in de kassen
 • gegevens m.b.t. defecte vallen
 • gegevens m.b.t. vallen waar sabotage vermoed wordt, en de maatregelen die hiertegen getroffen zijn
 • gegevens m.b.t. de aanwezigheid van tijgermuggen (in welke vorm dan ook) buiten de kassen en de bestrijding daarvan


 • Het ministerie van VWS heeft aan de maker van deze site gemeld dat deze gegevens sinds augustus 2007 niet meer verzameld worden. Er is dus niets over bekend.

  Het succes van het beleid staat dus allerminst vast en de door de minister van VWS uitgebrachte triomftonen lijken dus rijkelijk voorbarig te zijn.